Vårdsystem Försvarsmakten - Vård FM


HKV tog beslut om införande av Vård FM år 2005. HKV skrivelse 2005-11-30, nr 14 611:76117.

Införande och omfattning

Vård FM skulle i huvudsak vara infört under 2006. Med detta avsågs att materielvårdsscheman för materiel i bruk, som fanns i Vårdsystem 80 och på tekniska order, skulle omarbetats enligt Vård FM-principer och publiceras i MVIF.

Materielvårdsscheman för förrådsställd materiel skulle ha omarbetats under år 2007.
P.g.a. bristande resurser vid FMV har inte omarbetning av äldre materielvårdsscheman utförts för huvuddelen av materielen.

Införandet reglerades genom teknisk order, TO AF ALLM 000-000002C.

Vårdsystem FM gäller för all materiel inom Försvarsmakten utom fartyg, flygplan och helikoptrar, samt viss kringutrustning till dessa.
Med detta menas i princip all markbunden materiel, förutom materiel i fasta anläggningar.
För materiel undantagen från Vårdsystem FM finns andra regelverk för underhåll.

Vad menas med begreppet “Vård”?

Med begreppet “vård” inom FM och FMV avses i huvudsak materielvård. Materielvård är förebyggande underhåll på materiel som är i drift, i bruk eller förrådsförvarad.

Syftet är att säkerställa materielens funktion över tiden eller för att lösa en given uppgift, minska risk för personskador, samt att upptäcka begynnande fel tidigt för att hålla nere kostnaderna för avhjälpande underhåll, d.v.s. reparationer.


Vårdsystem FM - en del i den tekniska tjänsten

Den tekniska tjänste regleras i Teknisk tjänst reglemente grunder (TTR Grunder).
Reglementet skall i tillämpliga delar följas i fredsverksamheten och för insatsförband, både i Sverige och vid internationella insatser.
TTR Grunder grundar sig bl.a. på:

  • Reglemente för Försvarsmaktens underhållstjänst i krig, UhR Krig 1996.

  • Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred, H Uh Fred 1997.

  • Underhållsreglemente för armén Teknisk tjänst, UhR A TT 1993.

Den tekniska tjänsten är en huvudfunktion i underhållstjänsten. Den andra huvudfunktionen är förnödenhetsförsörjning.
Den tekniska tjänsten indelas i materielunderhåll och tekniskt systemstöd.

Materielunderhåll omfattar:

  • förebyggande underhåll

  • avhjälpande underhåll

  • reservmaterielförsörjning

  • omhändertagande av materiel.

Teknisk tjänst
Materielunderhåll genomförs för att vidmakthålla eller återställa funktionen hos insatsförbandens materiel/materielsystem.
Vårdsystem FM är en del i det förebyggande underhållet.
Grundfilosofin är ett fredsrationellt vårdsystem som även fungerar i kris och krig.

  Mer information...