Vårdsystem Försvarsmakten (sid 3/5)


Daglig tillsyn

Daglig tillsyn ska säkerställa att materielen är användbar.
Tillsynen utförs av brukaren i direkt anslutning till materielens användning.
Daglig tillsyn omfattar:

 • Åtgärder före användning

 • Under användning (vid rast)

 • Efter användning

 • Förvaring - avfuktning

 • Vid tankning

 • Vintertid

Tillsynen utförs av brukaren utan särskild order.
Fel som inte omedelbart kan åtgärdas i direkt anslutning till vården, ska noteras på felrapport och anmälas till närmaste chef.

Särskild tillsyn

Särskild tillsyn ska säkerställa materielens användbarhet.
Ska utföras kalenderstyrt, t.ex. varje månad, eller var tredje månad.
Tillsynen kan även utföras behovsstyrt, t.ex. en viss körsträcka, en viss drifttid - timmar, eller antal skjutna skott.
Tillsynen utförs behovsstyrt, om detta intervall infaller före kalenderintervallet.
Särskild tillsyn utförs av brukaren på order och särskilt avdelad tid, som kan fördelas på flera tillfällen under tidsperioden.

Särskild tillsyn kan även beordras vid vissa tillfällen, t.ex. före övningsuppehåll, inlämning och förrådsställning, eller efter extremt hårt nyttjande.
Fel som inte omedelbart kan åtgärdas i direkt anslutning till vården, ska noteras på felrapport och anmälas till närmaste chef.

Genomförd tillsyn ska dokumenteras på materielvårdsschemat, eller på vårdkortet i kontrollboken, för materiel som har sådan.

Grundtillsyn

Grundtillsyn är ett samlingsbegrepp som syftar till att bestämma materielens status (tillstånd och funktion) samt ge underlag för eventuella reparationer.
Grundtillsynen omfattar:

 • författningsmässigt reglerade kontroller såsom kontrollbesiktning av fordon och återkommande besiktning av lyftdon och tryckkärl, samt el-säkerhet

 • statuskontroll, som utförs bl.a. för att få underlag för förbandsvärdering

 • förebyggande underhåll av typen smörjning och oljebyten enligt materielvårdschema.

Grundtillsynen utförs normalt en gång per år och då av särskilt utbildad personal. För författningsmässigt reglerade kontroller krävs särskild behörighet.
Grundtillsyn utförs före förrådsställning enligt materielvårdsschema förrådstillsyn, d.v.s. långtidsförvaring, som är längre än ett år.
Genomförda grundtillsyner skall redovisas på bevakningskort i kontrollboken och i LIFT.

Grundtillsyn av fordon

Grundtillsyn av fordon utförs enligt FAG F - Försvarsmaktens regler för grundtillsyn av fordon.
FAG F innehåller regler, bl.a. Försvarsmaktens interna bestämmelser om löpande kontroll - Grundtillsyn av militära fordon, FIB 2002:2
Regler för GT - Kontrollbesiktning och Trafiksäkerhetskontroll i Fred
FAG F ger stöd till:

 • militära besiktningsmän
 • förbandens tekniska handläggare.


Tillbaka till sida 2

  Mer information...